Procesy przekształceń w osiedlach willowych na wybranych przykładach warszawskich (132 str.) Ocena produktu:

od 33,20 PLN

oszczędzasz do 13%

  • Producent: Wojciech Bartoszczuk
  • Kategoria: E-booki
  • ISBN: 9788378149675
  • Autor: Wojciech Bartoszczuk
  • Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Ilość stron: 132
  • Rok wydania: 2019

W pracy przedstawiono analizę przekształceń osiedli willowych przeprowadzoną na przykładzie siedmiuwarszawskich osiedli. Zostały one zrealizowane w latach przedwojennych na terenach (ówcześnie)podmiejskich.

Ich wspólną cechą jest m.in. Nawiązywanie, choć w zróżnicowanym stopniu, do idei miasta-ogrodu (sformułowanej na początku XX wieku poprzez Ebenezera Howarda).Praca ma charakter badawczo-poznawczy. Na podstawie przeprowadzonych analiz i badań sformułowanezostały wnioski o charakterze ogólnym, a także szczegółowe – odnoszące się do analizowanychobszarów.Analiza przekształceń została przedstawiona na trzech płaszczyznach: struktury parcelacyjnej,struktury poręcznej, a także struktury kubaturowej.

Pierwsza z nich została poprzedzona autorskąklasyfikacją zmian parcelacyjnych, w zależności od przyjętych kryteriów. Wprowadzono m.in. Pięć klaspodziałów działek, w każdej z nich ustanowiono kilka podklas (przynajmniej trzy), wraz ze sformułowaniemkonsekwencji użycia danego typu podziału dla zagospodarowania przestrzennego.

Następnieprzeanalizowano liczba i rozmieszczenie nieruchomości poddanych modyfikacji: podziałom oraz łączeniom nieruchomości, w tym także scaleniom i wtórnym podziałom. Analizę uzupełniono charakterystykązmienionych w wyniku modyfikacji powierzchni nieruchomości.W drugiej zdiagnozowano proces przekształceń funkcjonalnych – wprowadzanie nowych form i układówużytkowania, w tym dotychczas niewystępujących na przedmiotowych obszarach.

Trzecia stanowiłaodniesienie do formy kubaturowej – wyrażonej parametrami przestrzennymi.W wyniku powyższych badań stwierdzono potrzebę większej ingerencji planistycznej w jednostkowedziałania inwestycyjne, określającą realny zakres przekształceń w kontekście zachowania ładu przestrzennego i eliminacji potencjalnych konfliktów w zagospodarowaniu.

Przeanalizowane zmiany skonfrontowano z sytuacją planistyczną na analizowanych obszarach, poddając ocenie równocześnie pokrycie dokumentami planistycznymi, jak ponadto zakres i stopień szczegółowości regulacji w nich zawartych.Sformułowane wnioski końcowe mają częściowo charakter uniwersalny, wyodrębniony do zastosowanianie tylko na obszarach przedstawionych w pracy osiedli zabudowy.Słowa kluczowe: przekształcenia osiedli willowych, zmiany zagospodarowania, struktura parcelacyjna,struktura funkcjonalno-przestrzenna, ustalenia planistyczne.

Produkty podobne

Produkty najpopularniejsze w kategorii E-booki